Buang na, tonto pa

Mihimo ang psychiatrist sa iyang binuwan nga tsek-ap sa mga pasyente sa mental ward. Tungod kay ubay-ubay man ang mga pasyente, nakahukom siya nga dili na lang niya sila tagsa-tagsaon pag-eksamen.

Gisugo niya ang iyang assistant pagdrowing og usa ka pultahan diha sa bungbong sulod sa kwarto sa mga pasyente. Nakasaksi ang tanang pasyente sa pagpintal sa staff sa maong pultahan diha sa bungbong.

Makailad kaayo ang pultahan nga gidrowing. Mora gayud kinig tinuod. Lakip ang doorknob sa pultahan mora sag tinuod.

Pagkahuman na sa pultahan, miingon ang psychiatrist ngadto sa mga pasyente, “Kinsa kadtong buot nga mouli na sa ilaha, mahimong mogawas agi nianang pultahan sa bungbong.”

Pagkadungog sa mga pasyente, naglumbaanay silag dagan paingon sa gidrowing nga pultahan. Nag-inilogay sila pag-abli sa doorknob. Nagtinukmoray sila. Gisulayan gayud nila pagbira ang doorknob apan dili man gyud maabli, busa, ila na pod nga gisulayan pagdasmag ang maong pultahan–wala gihapon maabli.

Nakapanglingolingo ang doktor. Wala pa gyod diay mangaayo kining iyang mga pasyente sa mental ward. Apan sa suok sa maong kwarto, nakamatikod ang doktor nga may usa ka pasyente nga wala mosalmot sa kalandrakas. Hilom lamang nga naglingkod ang maong pasyente sa lingkoranan dapit sa bintana. Ingon ang doktor sa iyang kaugalingon, “Taympa, morag maayo na man kining pasyenteha. Akong pangutan-on.”

Miduol ang duktor sa pasyente ug nangutana, “Manoy, dili diay ka ganahan makagawas na niining mental ward?” Mitubag ang pasyente, “Ganahan man, Dok.” Nakahunahuna ang doktor nga naayo na gyod kining pasyenteha, busa nangutana siyag usab, “Unya, nganong wala man ka motabang sa imong mga kauban pag-abli nianang pultahan padulong sa gawas?”

Misiga ang mata sa pasyente, “Ngano god intawong moapil ko? Mga boang man na silang tanan…” Mipahiyom ang doktor ug miingon sa kaugalingon, “Naayo na gyod kining pasyenteha.”

Ug mikuot ang pasyente sa iyahang bulsa ug mipagawas sa usa ka bugkos nga yawe ug miingon sa doktor, “Mga tonto na silang tanan! Wala sila kahibalo nga naa nako ang yawe!”

Advertisements

About this entry